กิจกรรมเพื่อสังคม

กลับ

31 มีนาคม 2559

การก่อสร้างอาคารห้องสมุด และห้องน้ำนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย