การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะยึดมั่นในหลักการ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
 
  • บริษัทจะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  • บริษัทจะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบน

  • บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน

  • บริษัทจะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย

  • บริษัทจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

  • บริษัทจะคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

  • บริษัทจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • บริษัทจะพัฒนากระบวนปฎิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ