การกำกับดูแลกิจการ

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะยึดมั่นในหลักการ ดังต่อไปนี้

เพิ่มเติม
 
  • บริษัทจะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  • บริษัทจะต่อต้านการกระทำทุจริตและการติดสินบน

  • บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน

  • บริษัทจะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย

  • บริษัทจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

  • บริษัทจะคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

  • บริษัทจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • บริษัทจะพัฒนากระบวนปฎิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยังดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในชนบทยังคงขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัทจึงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในชนบท โดยที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารและส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในชนบทหลายแห่ง เช่น

บริษัทเชื่อว่าการที่คนในชุมชนนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาทุกศาสนา จะช่วยให้สมาชิกของชุมชน มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ บริษัทจึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ทำนุบำรุงศาสนาและสนับสนุนให้มีแหล่งขับเคลื่อนศีลธรรมของชุมชน เช่น การจัดให้มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอใน ศาสนสถาน การร่วมสร้างเจดีย์ ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทได้จัดทำแล้ว ได้แก่